Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 70 - Ếch Và Cái Giếng Nước


Ếch Và Cái Giếng Nước

Có hai con Ếch sống chung
Đã lâu ở một cái đầm lầy kia
Mùa Hè quá nóng lại về
Nước bốc hơi hết, bốn bề cạn khô.

Làm sao sống được bây giờ
Ếch cần có nước để mà dung thân
Hai con Ếch tìm xa gần
Thấy một cái giếng sâu còn nước kia.

Một con Ếch nói: "Xem kìa
Giếng này có nước vậy thì xuống ngay
Chúng ta có thể ở đây
Làm nơi dung dưỡng chờ ngày hè qua."

Con kia mới nói: "Nhưng mà
Nếu giếng bị cạn chúng ta làm gì
Giếng sâu chẳng có cách chi
Thoát ra lúc ấy là khi ta cần."

Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần
Trước khi hành động điều cần nhớ cho.

Bùi Phạm Thành
(ngày 19 tháng 4 năm 2021)

The Frogs and the Well
by Aesop

Two Frogs lived together in a marsh. But one hot summer the marsh dried up, and they left it to look for another place to live in: for frogs like damp places if they can get them. By and by they came to a deep well, and one of them looked down into it, and said to the other, "This looks a nice cool place: let us jump in and settle here." But the other, who had a wiser head on his shoulders, replied, "Not so fast, my friend: supposing this well dried up like the marsh, how should we get out again?"


Think twice before you act.


No comments

Powered by Blogger.