Header Ads

101 Truyện Thiền: 82 - Không Có Gì Hiện Hữu


82. Không Có Gì Hiện Hữu

Yamaoka Tesshu
Lúc là thiền sinh trẻ
Thăm rất nhiều thiền sư
Để học hỏi cặn kẽ.

Anh đến thăm Dokuon 
Ở chùa Shokoku
Để thảo luận về thiền
Chứng tỏ mình đã ngộ.

Anh nói “Thực hay ảo 
Cùng với Phật và tâm
Sinh linh hay bản chất
Tất cả đều là không.”

Dokuon vẫn ngồi yên
Hút thuốc và im lặng
Bỗng dưng đập Tesshu
Làm Tesshu nổi giận.

Dokuon mới hỏi rằng:
“Không có gì hiện hữu
Thế thì cơn giận này
Nó ở đâu mà tới?"

          oOo

Có sinh và có tử
Có Phật và có tâm
Có vui và có giận
Có hiện hữu và không.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 16 tháng 5, 2020)

Yamaoka Tesshu, khi còn là một thiền sinh trẻ tuổi, đã đến thăm hết thầy này đến thầy khác. Một hôm anh ta đến gặp thiền sư Dokuon ở chùa Shokoku.

Muốn chứng tỏ là mình đã ngộ, Yamaoka nói: “Tâm, Phật, và mọi sinh linh, rốt cuộc, đều không hiện hữu. Bản chất thật của mọi hiện tượng là không. Không có nhận thức, không có ảo ảnh, không có thánh nhân, không có phàm phu. Không có cho, và không có nhận.”

Dokuon, đang hồi hút thuốc yên lặng, chẳng nói gì. Đột nhiên Dokuon lấy ống hút thuốc làm bằng tre đập mạnh vào người Yamaoka, khiến anh thiền sinh trẻ này tức giận.

“Nếu không có gì hiện hữu,” Dokuon thắc mắc, “vậy thì cơn giận này đến từ đâu?”

Nothing Exists

Yamaoka Tesshu, as a young student of Zen, visited one master after another. He called upon Dokuon of Shokoku.

Desiring to show his attainment, he said: “The mind, Buddha, and sentient beings, after all, do not exist. The true nature of phenomena is emptiness. There is no realization, no delusion, no sage, no mediocrity. There is no giving and nothing to be received.”

Dokuon, who was smoking quietly, said nothing. Suddenly he whacked Yamaoka with his bamboo pipe. This made the youth quite angry.

“If nothing exists,” inquired Dokuon, “where did this anger come from?”No comments

Powered by Blogger.