Header Ads

Truyện Cổ Tích: Sợ Ma Bao Giờ


Sợ Ma Bao Giờ

Chuyện xưa kể có một người
Làm nghề phù thủy giúp người bắt ma
Một hôm ăn cơm ở nhà
Vợ hỏi: "Mình có sợ ma không nào?"

Thầy rằng: "Hỏi lạ làm sao
Ta nghề phù thủy lẽ nào sợ ma."

Người vợ mới nghĩ chuyện ra
Thử xem thầy có sợ ma không nào
Bụi cây vợ mới nấp vào
Hòn than cháy đỏ khác nào ma trơi.

Khi thầy vừa về đến nơi
Vợ quơ than đỏ giữa trời tối đen
Như là ma quỷ hiện lên
Thầy sợ nhưng cũng đọc liền một câu:
"Ma quỷ hãy biến đi mau
Thu lai vạn lý hãy mau đi cùng." (1)

Thế nhưng người vợ chẳng ngừng
Hòn than cháy đỏ lại bùng cháy lên
Hoảng vía thầy bỏ chạy liền
Giỏ quà thầy cũng bỏ quên nơi này.

Giỏ quà người vợ lấy ngay
Sáng ra đến bữa bầy ngay ra bàn
Thầy nhìn thì thấy rõ ràng:
"Thủ thì giống thủ, xôi rằng giống xôi."

Người vợ mới mỉm miệng cười:
"Chẳng lẽ lại giống ma trơi đêm rồi."
Chồng nghe thẹn cứng cả người
Ngồi ăn chẳng nói một lời nào thêm.

Sau này thơ mới đặt nên
Giễu thày phù thủy đi đêm ấy mà:
"Đom đóm thầy tưởng là ma
Thầy bỏ thầy chạy rơi quà rơi khăn
Cục xôi miếng thịt nằm lăn
Thì ra phù thủy cũng rằng sợ ma."

Bùi Phạm Thành
(ngày 2 tháng 6 năm 2021)


(1) Câu thần chú ghi trong truyện: "Yểm, thiên lý thu lai, vạn lý thu lai" nghĩa là "Yểm, nghìn dặm thu lại, muôn dặm thu lại."

Chú thích:

Dựa theo: Truyện Cổ Nước Nam - Quyển 1
Của Ôn Như Nguyễn Văn NgọcNo comments

Powered by Blogger.