Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 68 - Ếch Và Chuột


Ếch Và Chuột

Trên bờ chuột muốn phiêu lưu
Dưới ao con Ếch sống nhiều năm qua
Thấy chuột con, Ếch bơi ra
"Ghé tôi, sẽ biết sao là cuộc vui."

Chuột con chẳng cần nhiều lời
Vì ham muốn thấy bên ngoài thế gian
Về bơi thì Chuột chẳng kham
Cần sự giúp đỡ mới an tâm này.

Ếch thì đã có mưu bày
Chân Ếch, chân Chuột, lấy dây buộc vào
Bơi lội trên khắp mặt ao
Thấy đủ, xin Ếch bơi vào bờ cho.

Nhưng Ếch gian ác không ngờ
Đã không kéo Chuột lên bờ thì thôi
Lại còn lặn xuống để rồi
Dìm cho chết đuối, tội đời Chuột con.

Trước khi cởi dây buộc chân
Diều hâu thấy xác Chuột nằm trên ao
Trong nháy mắt, Diều hâu nhào
Bắt được cả Chuột cột vào Ếch kia.
 
 Hại người, rồi cũng có khi
 Cũng sẽ bị hại chính vì kế gian.
 
 Bùi Phạm Thành
(ngày 18 tháng 4 năm 2021)

The Frog And The Mouse
by Aesop

A young Mouse in search of adventure was running along the bank of a pond where lived a Frog. When the Frog saw the Mouse, he swam to the bank and croaked:

"Won't you pay me a visit? I can promise you a good time if you do."

The Mouse did not need much coaxing, for he was very anxious to see the world and everything in it. But though he could swim a little, he did not dare risk going into the pond without some help.

The Frog had a plan. He tied the Mouse's leg to his own with a tough reed. Then into the pond he jumped, dragging his foolish companion with him.

The Mouse soon had enough of it and wanted to return to shore; but the treacherous Frog had other plans. He pulled the Mouse down under the water and drowned him. But before he could untie the reed that bound him to the dead Mouse, a Hawk came sailing over the pond. Seeing the body of the Mouse floating on the water, the Hawk swooped down, seized the Mouse and carried it off, with the Frog dangling from its leg. Thus at one swoop he had caught both meat and fish for his dinner.


Those who seek to harm others often come to harm themselves through their own deceit.


No comments

Powered by Blogger.