Header Ads

101 Truyện Thiền: 80 - Phép Lạ Thực Sự


Phép Lạ Thực Sự

Bankei đang thuyết giảng
Tại chùa Ryumon
Có một vị sư khác
Thuộc giáo phái Chân Tông

Vị này muốn cãi rằng
Nếu muốn được cứu độ
Chỉ niệm A-Di-Đà
Liên tục thôi cũng đủ.

Bankei đang giảng pháp
Thì sư này xuất hiện
Gây nên tiếng ồn ào
Vì đang muốn kiếm chuyện.

Bankei phải ngưng giảng
Hỏi cớ sự ra sao
Mà sư kia làm rộn
Gây lắm tiếng ồn ào.

Nhà sư kia nói rằng:
“Tổ sư phái Chân Tông
Có thể viết thành chữ
Qua bên kia bờ sông

Với quyền lực mầu nhiệm
Viết chữ qua khoảng không
Đó mới là phép lạ
Ông có làm được không?" 

Bankei rất nhẹ nhàng:
“Vị tổ sư của ông
Như hồ tinh quyền biến
Làm những điều xảo thuật
Nhưng đâu phải là Thiền
Phép lạ của tôi đây
Đói ăn, khát uống liền."

             oOo

Xưa vua Trần Nhân Tông
Là tổ thiền Trúc Lâm
Đã viết một bài kệ
Để răn dạy chúng nhân:

“Đời, đạo để tùy duyên
Đói ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà đầy kho báu
Tâm vững, hỏi chi thiền.”

Bùi Phạm Thành
(Ngày 11 tháng 5, 2020)


Phép Lạ Thực Sự

Khi Bankei đang giảng thuyết tại chùa Ryumon, một sư thuộc phái Chân Tông, tin rằng có thể được cứu độ nhờ niệm phật A-Di-Đà liên tục, ganh tị với Bankei vì đông người nghe Bankei và muốn tranh luận với thiền sư.

Bankei đang giảng bài nửa chừng thì vị sư này xuất hiện, và làm rộn đến nỗi Bankei phải ngưng giảng và hỏi lý do gây ồn ào.

“Tổ sư của giáo phái chúng tôi,” vị sư nói, “có những quyền lực mầu nhiệm đến nỗi ông cầm cây cọ đứng bên này sông, người phụ tá cầm tờ giấy đứng bên kia sông, và ông viết tên A-Di-Đà lên tờ giấy, xuyên qua không gian. Ông có làm được phép lạ như thế không?"

Bankei nhẹ nhàng : “Có lẽ con chồn của ông có thể làm xảo thuật đó, nhưng đó không phải cung cách của Thiền. Phép lạ của tôi là khi đói tôi ăn, và khi khát tôi uống.”

The Real Miracle

When Bankei was preaching at Ryumon temple, a Shinshu priest, who believed in salvation through repetition of the name of the Buddha of Love, was jealous of his large audience and wanted to debate with him.

Bankei was in the midst of a talk when the priest appeared, but the fellow made such a disturbance that Bankei stopped his discourse and asked about the noise.

“The founder of our sect,” boasted the priest, “had such miraculous powers that he held a brush in his hand on one bank of the river, his attendant held up a paper on the other bank, and the teacher wrote the holy name of Amida through the air. Can you do such a wonderful thing?”

Bankei replied lightly: “Perhaps your fox can perform that trick, but that is not the manner of Zen. My miracle is that when I feel hungry I eat, and when I feel thirsty I drink.”No comments

Powered by Blogger.