Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 66 - Cáo và Cò


Cáo Và Cò

Một hôm Cáo mời bạn Cò,
Đến dùng bữa tối để cho thân tình.
Không là bữa tiệc linh đình,
Chỉ là đạm bạc trong tình bạn thôi.

Món ăn chỉ có súp thôi,
Dọn ra trên dĩa để mời Cò ăn.
Mỏ dài, dĩa dẹp, khó khăn,
Cáo thì vài liếm đã ăn hết rồi.

Thì ra là một trò cười,
Cáo làm như thế để cười Cò thôi.
Cò về ôm hận trong người,
Tìm người làm tiệc để mời Cáo sang.

Cáo ngửi mùi cá vội vàng
Ba chân, bốn cẳng chạy sang nhà Cò.
Nhưng mà Cáo có đâu ngờ,
Thức ăn đựng ở cái vò cổ cao.

Cò mỏ dài, dễ cho vào
Nhưng Cáo chẳng biết làm sao bây giờ.
Đành ôm bụng đói trở về,
Câu Ca Dao vẫn còn nghe trong đầu:
Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Bùi Phạm Thành
Viết theo lời thơ của LaFontaine
(ngày 22 tháng 10 năm 2016)

The Fox And The Stork
by Aesop

The Fox one day thought of a plan to amuse himself at the expense of the Stork, at whose odd appearance he was always laughing.

"You must come and dine with me today," he said to the Stork, smiling to himself at the trick he was going to play. The Stork gladly accepted the invitation and arrived in good time and with a very good appetite.

For dinner the Fox served soup. But it was set out in a very shallow dish, and all the Stork could do was to wet the very tip of his bill. Not a drop of soup could he get. But the Fox lapped it up easily, and, to increase the disappointment of the Stork, made a great show of enjoyment.

The hungry Stork was much displeased at the trick, but he was a calm, even-tempered fellow and saw no good in flying into a rage. Instead, not long afterward, he invited the Fox to dine with him in turn. The Fox arrived promptly at the time that had been set, and the Stork served a fish dinner that had a very appetizing smell. But it was served in a tall jar with a very narrow neck. The Stork could easily get at the food with his long bill, but all the Fox could do was to lick the outside of the jar, and sniff at the delicious odor. And when the Fox lost his temper, the Stork said calmly:


Do not play tricks on your neighbors unless you can stand the same treatment yourself.


No comments

Powered by Blogger.