Header Ads

101 Truyện Thiền: 78 - Phát Đạt Thật Sự


78. Phát Đạt Thực Sự

Có một người nhà giàu
Nhờ Sengai viết chữ
Về phát đạt giàu sang
Cho con cháu lưu giữ.

Sangai lấy giấy viết
Chữ đầu là “Cha chết"
Tiếp theo là “Con chết"
Sau cùng là “Cháu chết”.

Ông nhà giàu giận dữ
“Tôi muốn nhờ thầy viết
Về hạnh phúc gia đình
Sao thầy giễu về chết".

Sangai mới nói rằng:
“Tôi không làm chuyện giễu
Những chữ đó rất đúng
Tôi giảng cho ông hiểu

Nếu con ông chết trước
Ông sẽ rất khổ tâm
Nếu cháu ông chết trước
Ông và con đau lòng

Trong gia đình của ông
Rồi ai cũng sẽ chết
Đời này tiếp đời kia
Theo thứ tự tôi viết

Theo như lẽ tự nhiên
Đúng luật của trời đất
Thì đó mới chính là 
Sự phát đạt đích thực.” 

              oOo

Sống ở trên trần thế
Thành công của cuộc đời
Theo đúng luật trời đất
Là hạnh phúc con người.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 14 tháng 3, 2020)

Một người nhà giàu nhờ Sengai viết vài chữ về sự phát đạt liên tục của gia đình ông ta để làm  vật gia bảo lưu truyền cho đời sau.

Sengai lấy một tờ giấy lớn là viết: “Cha chết, con chết, cháu chết.”

Ông nhà giàu nổi giận: “Tôi nhờ thầy viết vài chữ cho hạnh phúc gia đình tôi! Tại sao thầy lấy đó làm chuyện giễu?

“Đâu phải là chuyện giễu,” Sengai giải thích. “Nếu con ông chết trước ông thì ông sẽ rất đau khổ. Nếu cháu ông chết trước con ông, thì cả ông và con ông sẽ rất đau lòng. Nếu gia đình ông, từ đời này sang đời kia, chết theo thứ tự tôi viết, thì đó sẽ là theo đúng với lẽ tự nhiên của cuộc đời. Tôi gọi đó là sự phát đạt th.”

Real Prosperity

A rich man asked Sengai to write something for the continued prosperity of his family so that it might be treasured from generation to generation.

Sengai obtained a large sheet of paper and wrote: “Father dies, son dies, grandson dies.”

The rich man became angry. “I asked you to write something for the happiness of my family! Why do you make such a joke of this?”

“No joke is intended,” explained Sengai. “If before you yourself die your son should die, this would grieve you greatly. If your grandson should pass away before your son, both of you would be broken-hearted. If your family, generation after generation, passes away in the order I have named, it will be the natural course of life. I call this real prosperity.”No comments

Powered by Blogger.