Header Ads

101 Truyện Thiền: 81 - Thầy Hãy Ngủ Đi


Thầy Hãy Ngủ Đi

Gasan theo học thiền
Với thầy Tekisui
Và cũng đã được chọn
Để làm truyền nhân rồi.

Có một ngôi chùa thiền
Gần đây mới bị cháy
Gasan đang bận rộn
Xây lại ngôi chùa này.

Thầy hỏi “Xây xong rồi
Con làm gì với nó?"
Gasan nói “Thầy khỏe
Thì đến giảng ở đó.”

“Nếu thầy không còn sống 
Đến lúc đó thì sao?”
Gasan trả lời rằng:
“Tìm người khác thế vào."

“Nếu không có người khác
Thì con tính làm sao?"
Gasan lớn tiếng nói:
“Thôi thầy ngủ yên nào." 

             oOo

Phàm những bậc thiền giả
Đã thấu hiểu về thiền
Ra đi rất thong thả
Trong trạng thái bình yên.

Đã đến cuối cuộc đời
Thầy vẫn chưa tịnh tâm
Nên học trò phải nhắc
Cho thầy được an lòng.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 16 tháng 5, 2020)
Thầy Hãy Ngủ Đi

Gasan đang ngồi bên giường thầy của mình, Tekisui, ba ngày trước khi thầy qua đời. Tekisui đã chọn Gasan làm truyền nhân.

Gần đây có một ngôi chùa đã bị cháy và Gasan đang bận rộn xây lại. Tekisui hỏi Gasan: “Khi xây xong chùa rồi con sẽ làm gì?”

“Khi thầy khỏe lại, tụi con muốn thầy đến giảng ở đó,” Gasan nói.

“Nếu như thầy không sống đến lúc đó thì sao?”

“Thì con sẽ tìm một người khác,” Gasan trả lời.

“Nếu con không tìm được người khác thì sao?” Tekisui tiếp tục.

Gasan trả lời lớn tiếng: “Đừng hỏi loanh quanh như vậy nữa. Thầy hãy ngủ đi.”

Just Go to Sleep

Gasan was sitting at the bedside of Tekisui three days before his teacher’s passing. Tekisui had already chosen him as his successor.

A temple had recently burned and Gasan was busy rebuilding the structure. Tekisui asked him: “What are you going to do when you get the temple rebuilt?”

“When your sickness is over we want you to speak there,” said Gasan.

“Suppose I do not live until then?”

“Then we will get someone else,” replied Gasan.

“Suppose you cannot find anyone?” continued Tekisui.

Gasan answered loudly: “Don’t ask such foolish questions. Just go to sleep.”No comments

Powered by Blogger.