Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 63 - Cáo Và Sư Tử


Cáo Và Sư Tử

Một con Cáo nhỏ còn thơ
Sư Tử nó chẳng bao giờ gặp qua
Trong rừng, một hôm nhìn ra
Một con Sư Tử thế là trốn ngay
Lần nhì gặp Sư Tử này
Cáo nhỏ núp ở gốc cây để nhìn
Lần ba Cáo chẳng giữ gìn
Đến gần Sư Tử tự tin nói chào.

Thói quen tai hại làm sao
Khiến kém suy nghĩ bước vào hiểm nguy.

Bùi Phạm Thành
(ngày 16 tháng 4 năm 2021)

The Fox And The Lion
by Aesop

A very young Fox, who had never before seen a Lion, happened to meet one in the forest. A single look was enough to send the Fox off at top speed for the nearest hiding place.

The second time the Fox saw the Lion he stopped behind a tree to look at him a moment before slinking away. But the third time, the Fox went boldly up to the Lion and, without turning a hair, said, "Hello, there, old top."


Familiarity breeds contempt.
Acquaintance with evil blinds us to its dangers.


No comments

Powered by Blogger.