Header Ads

101 Truyện Thiền: 72 - Vị Lãnh Chúa Ngu Dốt


72. Vị Lãnh Chúa Ngu Dốt

Gudo và Daigu
Đến gặp vị lãnh chúa
Hai thiền sư đều muốn
Quyên tiền để xây chùa.

Gudo mới nói rằng:
“Lãnh chúa người thông minh
Học thiền sẽ không khó
Với năng khiếu bẩm sinh"

Daigu nói “Nhảm nhí 
Sao anh lại nói câu
Nịnh lãnh chúa ngu ngốc
Biết gì về thiền đâu.”

Tuy nhiên vị lãnh chúa
Không phải là người ngu
Nên xây chùa học thiền
Với thiền sư Daigu.

           oOo

Kẻ mà khen ta sai
Là kẻ muốn hại ta
Người mà chê ta đúng
Thì mới là thầy ta.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 25 tháng 2, 2020)

Hai thiền sư, Daigu và Gudo, được mời đến thăm một vị lãnh chúa. Đến nơi, Gudo nói với lãnh chúa: “Ngài bản tính rất thông thái và có một năng kiếu bẩm sinh để học Thiền.”

“Nhảm nhí,” Daigu nói. “Tại sao anh nịnh một người ngu ngốc như thế này? Vị này có thể là lãnh chúa, nhưng chẳng biết tí gì về Thiền cả.”

Như thế, thay vì xây một ngôi chùa cho Gudo, vị lãnh chúa xây chùa và học Thiền với Daigu.

The Blockhead Lord

Two Zen teachers, Daigu and Gudo, were invited to visit a lord. Upon arriving, Gudo said to the lord: “You are wise by nature and have an inborn ability to learn Zen.”

“Nonsense,” said Daigu. “Why do you flatter this blockhead? He may be a lord, but he doesn’t know anything of Zen.”

So, instead of building a temple for Gudo, the lord built it for Daigu and studied Zen with him.No comments

Powered by Blogger.