Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 54 - Cây Tùng Và Cây Gai


Cây Tùng Và Cây Gai

Cây Tùng lớn tiếng khoe khoang
Với cây Gai giọng khinh thường xá chi:
"Bạn nhỏ nhoi, chẳng ích gì
Tôi đây to lớn người thì cần tôi
Xây nhà thì khỏi nói rồi
Không thể thiếu được, bởi tôi rất cần."

Cây Gai lên tiếng nói rằng:
"Dĩ nhiên là bạn được cần hơn tôi
Nhưng này anh bạn to ơi
Khi người cần đến bạn thời biết ngay
Họ mang cưa, rìu, đốn cây
Khi đó bạn muốn làm Gai hay Tùng?"

Thà nghèo mà sống ung dung
Còn hơn giàu có với cùng khổ đau.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Fir-Tree and the Bramble
by Aesop

A Fir-tree was boasting to a Bramble, and said, somewhat contemptuously, "You poor creature, you are of no use whatever. Now, look at me: I am useful for all sorts of things, particularly when men build houses; they can't do without me then." But the Bramble replied, "Ah, that's all very well: but you wait till they come with axes and saws to cut you down, and then you'll wish you were a Bramble and not a Fir."


Better poverty without a care than wealth with its many obligations.


No comments

Powered by Blogger.