Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 51 - Người Nông Dân Và Con Cò


Người Nông Dân Và Con Cò

Cò là một loại chim hiền
Được đàn Sếu rủ lại liền nghe theo
Đến cánh đồng, hạt mới gieo
Không ngờ cả bọn vướng vào lưới giăng.

Với Nông dân, Cò thưa rằng:
"Tôi là chim tốt bác hằng biết qua
Xin bác hãy thả tôi ra
Không ngờ đám Sếu kia là kẻ gian."

Bác Nông dân mới nói rằng:
"Cò là chim tốt ta từng được nghe
Nhưng chung với đám Sếu kia
Hình phạt trộm cắp phải chia đều rồi."

Chữ rằng "Chọn bạn mà chơi"
Chơi với kẻ xấu, tội thời phải mang.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Farmer And The Stork
by Aesop

A Stork of a very simple and trusting nature had been asked by a gay party of Cranes to visit a field that had been newly planted. But the party ended dismally with all the birds entangled in the meshes of the Farmer's net.

The Stork begged the Farmer to spare him.

"Please let me go," he pleaded. "I belong to the Stork family who you know are honest and birds of good character. Besides, I did not know the Cranes were going to steal."

"You may be a very good bird," answered the Farmer, "but I caught you with the thieving Cranes and you will have to share the same punishment with them."


You are judged by the company you keep.


No comments

Powered by Blogger.