Header Ads

101 Truyện Thiền: 63 - Sát Sinh

63. Sát Sinh

Một hôm Gasan giảng:
“Lời khuyên không sát sinh
Là một điều rất đúng
Tha cho cả sinh linh.

Bảo vệ cả thú vật
Tha cho cả côn trùng
Cũng là làm việc thiện
Và tất cả đều đúng.

Với kẻ giết thời gian
Hủy tài sản tổ quốc
Hại kinh tế, chính trị
Không thể bỏ qua được.

Lại nữa với những người
Làm công việc thuyết giảng
Mà lại không giác ngộ
Là đang giết Phật pháp.”

             oOo

Quan niệm về đi tu
Là tụng kinh gõ mõ
Chẳng giúp ích cho ai
Là người chưa giác ngộ.

Đi tu chưa giác ngộ
Mà lại còn thuyết pháp
Thì là kẻ sát sinh
Họ đang giết đạo Phật.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 27 tháng 7, 2019)

Một ngày nọ Gasan giảng cho các đệ tử: “Những người khuyên không sát sinh và muốn tha mạng cho mọi sinh linh đều đúng. Bảo vệ ngay cả thú vật và côn trùng là điều thiện. Nhưng những người giết thời gian thì sao, hay những người hủy hoại tài sản, và những người phá hoại nền kinh tế chính trị? Chúng ta không bỏ qua được. Hơn nữa, người thuyết pháp mà không giác ngộ thì sao? Hắn đang giết đạo Phật.”

Killing

Gasan instructed his adherents one day: “Those who speak against killing and who desire to spare the lives of all conscious beings are right. It is good to protect even animals and insects. But what about those persons who kill time, what about those who are destroying wealth, and those who destroy political economy? We should not overlook them. Furthermore, what of the one who preaches without enlightenment? He is killing Buddhism.”No comments

Powered by Blogger.