Header Ads

101 Truyện Thiền: 60 - Con Đường Hầm


Con Đường Hầm

Con của võ sĩ đạo
Có tên là Zenkai
Đến Edo làm việc
Cho quan lớn ở đấy.

Anh yêu vợ quan này
Và bị khám phá ra
Giết quan lớn rồi trốn
Cùng với vợ ông ta.

Họ trở thành kẻ trộm
Nhưng rồi người đàn bà
Trở nên quá tham lam
Zenkai bỏ bà ta
Làm vị sư khất thực
Ở một nơi thật xa.

Muốn thực hành việc thiện
Để chuộc lại tội lỗi
Zenkai quyết tâm đào
Đường hầm xuyên qua núi.

Ban ngày đi khất thực
Ban đêm đào đường hầm
Dài gần bảy trăm mét
Trong suốt ba mươi năm.

Hai năm trước khi xong
Con trai của vị quan
Giờ là một kiếm sĩ
Tìm Zenkai báo oán.

Zenkai mới nói rằng:
“Tôi tình nguyện chịu chết
Nhưng xin một thời gian
Để làm cho xong việc.”

Người con trai bằng lòng
Chờ đến ngày báo oán
Rồi vài tháng trôi qua
Ngồi không chờ cũng chán
Anh giúp Zenkai đào
Cho qua ngày qua tháng.

Và qua được một năm
Cùng đào con hầm dài
Anh bắt đầu ngưỡng mộ
Tâm ý của Zenkai.

Khi đường hầm hoàn thành
Di chuyển được an toàn
Zenkai nói: “Đã xong
Anh có thể báo oán."

Trong nước mắt chan hòa
Anh trai quỳ xuống thưa:
“Làm sao con có thể
Hại thầy con được chứ."

             oOo

Buông đao là thành Phật
Quyết chí chuộc lỗi lầm
Đuốc từ bi soi sáng
Tâm Phật chuyển tâm hận.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 19 tháng 7, 2019)

Zenkai, con trai của một võ sĩ đạo, đến Edo và được nhận vào làm hầu cận cho một viên quan lớn. Zenkai yêu vợ viên quan này và bị khám phá ra. Để tự bảo vệ, Zenkai giết viên quan. Rồi bỏ trốn cùng với vợ ông ta.

Cả hai sau đó trở thành ăn trộm. Nhưng người đàn bà quá tham lam đến nỗi Zenkai dần dần ghê tởm bà ta. Cuối cùng, Zenkai rời bà ta và đi thật xa, đến thành phố Buzen, nơi Zenkai trở thành một vị sư khất thực.

Để chuộc lại tội lỗi quá khứ, Zenkai quyết định làm một việc thiện nào đó trong đời. Biết có một con đường nguy hiểm băng qua vách núi làm nhiều người chết và mang thương tật, Zenkai quyết định đào một đường hầm xuyên qua núi tại đó.

Ban ngày khất thực, ban đêm Zenkai đào đường hầm. Sau 30 năm, hoàn tất con đường hầm dài 2,280 feet (695 m), cao 20 feet (6.1m), và rộng 30 feet (9.15m).

Hai năm trước ngày hoàn thành, người con trai của vị quan đã bị Zenkai giết, nay là một kiếm sĩ tài giỏi, tìm ra được Zenkai và đến để giết thiền sư trả thù cho cha.

“Tôi sẽ tình nguyện trao mạng cho anh,” Zenkai nói. “Nhưng hãy để tôi làm xong việc này đã. Ngày nào xong, anh có thể giết tôi.”

Người con trai đợi ngày đó đến. Vài tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào. Người con trai cảm thấy chán vì ngồi không chẳng có gì làm, nên bắt đầu phụ Zenkai đào đường hầm. Khi đã giúp Zenkai được hơn một năm, người con trai bắt đầu ngưỡng mộ ý chí và nhân cách của Zenkai.

Cuối cùng, con đường hầm hoàn thành và mọi người có thể dùng nó để đi lại an toàn.

“Bây giờ anh hãy chặt đầu tôi đi,” Zenkai nói. “Việc của tôi đã xong.”

Trong đôi mắt đẫm lệ, người con trai nói “Làm sao con có thể giết thầy của con được?”

The Tunnel

Zenkai, the son of a samurai, journeyed to Edo and there became the retainer of a high official. He fell in love with the official’s wife and was discovered. In self-defence, he slew the official. Then he ran away with the wife.

Both of them later became thieves. But the woman was so greedy that Zenkai grew disgusted. Finally, leaving her, he journeyed far away to the province of Buzen, where he became a wandering mendicant.

To atone for his past, Zenkai resolved to accomplish some good deed in his lifetime. Knowing of a dangerous road over a cliff that had caused death and injury to many persons, he resolved to cut a tunnel through the mountain there.

Begging food in the daytime, Zenkai worked at night digging his tunnel. When thirty years had gone by, the tunnel was 2,280 feet long, 20 feet high, and 30 feet wide.

Two years before the work was completed, the son of the official he had slain, who was a skillful swordsman, found Zenkai out and came to kill him in revenge.

“I will give you my life willingly,” said Zenkai. “Only let me finish this work. On the day it is completed, then you may kill me.”

So the son awaited the day. Several months passed and Zenkai kept digging. The son grew tired of doing nothing and began to help with the digging. After he had helped for more than a year, he came to admire Zenkai’s strong will and character.

At last the tunnel was completed and the people could use it and travel safely.

“Now cut off my head,” said Zenkai. “My work is done.”

“How can I cut off my own teacher’s head?” asked the younger man with tears in his eyes.No comments

Powered by Blogger.