Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 35 - Gà Trống Và Cáo (2)


Gà Trống Và Cáo (2)

Trong một buổi sáng đẹp trời
Con Cáo mắc bẫy của người nông dân
Bởi vì nó đến quá gần
Chuồng gà của bác nông dân trộm gà.

Gà trống dậy sớm nhìn ra
Thấy Cáo mắc bẫy hiểu ra sự tình
Lại gần hơn để rõ nhìn
Kẻ thù từ trước vẫn rình rập ta.

Cáo nghĩ kế để thoát ra
"Này bạn," Cáo nói "Tôi qua lối này
Thăm người thân bệnh, chẳng may
Vướng ngay vào mớ dây này rối beng
Xin bạn đừng làm ầm lên
Tôi đây chẳng muốn làm phiền đến ai
Đám dây này tôi sẽ nhai
Chỉ trong chốc lát nát ngay ấy mà."

Nhưng Gà đâu dễ bị lừa
Hợp cùng với cả đàn gà ầm lên
Bác nông dân chạy ra xem
Thế là con Cáo bị đền tội ngay.

Đời xưa cho đến đời nay
Chẳng ai giúp kẻ ác này làm chi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 13 tháng 4 năm 2021)

The Cock And The Fox (2nd Fable)
by Aesop

A Fox was caught in a trap one fine morning, because he had got too near the Farmer's hen house. No doubt he was hungry, but that was not an excuse for stealing. A Cock, rising early, discovered what had happened. He knew the Fox could not get at him, so he went a little closer to get a good look at his enemy.

The Fox saw a slender chance of escape.

"Dear friend," he said, "I was just on my way to visit a sick relative, when I stumbled into this string and got all tangled up. But please do not tell anybody about it. I dislike causing sorrow to anybody, and I am sure I can soon gnaw this string to pieces."

But the Cock was not to be so easily fooled. He soon roused the whole hen yard, and when the Farmer came running out, that was the end of Mr. Fox.


The wicked deserve no aid.


No comments

Powered by Blogger.