Header Ads

101 Truyện Thiền: 45 - Đúng Và Sai


45. Đúng và Sai

Khi thiền sư Bankei
Mở an cư kiết hạ
Đệ tử từ nhiều nơi
Về tham dự đủ cả.

Có một người đệ tử
Bị bắt gặp ăn cắp
Chuyện được trình lên thầy
Yêu cầu phải đuổi gấp.

Bankei cứ lờ đi
Bắt gặp lần thứ nhì
Mọi người yêu cầu đuổi
Nếu không sẽ bỏ đi.

Thầy nói với mọi người:
“Tất cả đều rất giỏi
Biết điều đúng điều sai
Nên có thể học hỏi
Ở bất cứ một ai
Còn người này khốn nỗi
Không hiểu chuyện đúng sai
Nếu tôi đây không dậy
Thì anh ta học ai?"

Người đệ tử ăn cắp
Dòng suối lệ tuôn tràn
Lòng tham lam theo đó
Được dòng lệ xóa tan.

              oOo

Cái tốt và cái xấu
Luôn có trong cuộc đời
Tâm từ bi bác ái
Hoán cải được lòng người.

Bùi Phạm Thành
(June 30, 2019)

Khi Bankei mở mùa an cư kiết hạ, đệ tử từ nhiều nơi trên đất Nhật về tham dự. Trong một buổi thiền định, một đệ tử bị bắt gặp đang ăn cắp. Vấn đề được bẩm báo lên Bankei, với yêu cầu là người đệ tử ăn cắp bị đuổi. Bankei lờ vụ này.

Sau đó đệ tử này lại bị bắt gặp ăn cắp như vậy, và một lần nữa Bankei lại lờ đi. Chuyện này làm các đệ tử khác tức giận; họ viết một thỉnh nguyện thư yêu cầu kẻ cắp bị đuổi, nói rằng nếu không thì tất cả bọn họ sẽ cùng rời bỏ thiền viện.

Sau khi đọc lá thơ, Bankei gọi mọi người đến. “Các anh rất thông thái,” thiền sư nói với họ. “Các anh biết cái gì đúng và cái gì không đúng. Các anh có thể theo học nơi khác nếu muốn, nhưng người anh em khốn khó này chẳng biết đúng sai. Ai sẽ dạy anh ta, nếu tôi không dạy? Tôi sẽ giữ anh ta lại đây dù là tất cả các anh em sẽ bỏ đi.”

Một suối lệ chảy dàn dụa trên mặt người đệ tử ăn cắp. Tất cả mọi ham muốn về trộm cắp đã tan biến theo dòng nước mắt đó.

Right and Wrong

When Bankei held his seclusion-weeks of meditation, pupils from many parts of Japan came to attend. During one of these gatherings a pupil was caught stealing. The matter was reported to Bankei with the request that the culprit be expelled. Bankei ignored the case.

Later the pupil was caught in a similar act, and again Bankei disregarded the matter. This angered the other pupils, who drew up a petition asking for the dismissal of the thief, stating that otherwise they would leave in a body.

When Bankei had read the petition he called everyone before him. “You are wise brothers,” he told them. “You know what is right and what is not right. You may go somewhere else to study if you wish, but this poor brother does not even know right from wrong. Who will teach him if I do not? I am going to keep him here even if all the rest of you leave.”

A torrent of tears cleansed the face of the brother who had stolen. All desire to steal had vanished.No comments

Powered by Blogger.