Header Ads

101 Truyện Thiền: 40 - Trong Cõi Mộng


40. Trong Cõi Mộng

Có một người học trò
Của Soyen Shaku
Đã kể chuyện về sư
Giấc trưa vẫn thường ngủ.

Học trò hỏi tại sao
Thì thầy đã kể rằng:
“Thầy làm như Khổng Tử
Ngủ trưa để vào mộng.

Trong mộng gặp thánh nhân
Thầy nói chuyện với họ
Học hỏi thêm kiến thức
Về dạy lại học trò.”

Một ngày trời rất nóng
Vài học trò ngủ trưa
Thầy gọi dậy và mắng
Nên tụi tôi bèn thưa:

“Chúng con làm như thầy
Bắt chước ngài Khổng Tử
Ngủ trưa gặp thánh nhân
Để học thêm nhiều nữa.”

Thầy mới hỏi lại rằng:
“Thánh nhân đã nói gì?"
Đám học trò chúng tôi
Có đứa rất nhanh trí:

“Chúng con hỏi thánh nhân
Có gặp thầy buổi trưa
Các thánh nhân đều nói
Chưa gặp thầy bao giờ.”

             oOo

Như thế mới là hay
Giữa học trò và thầy
Ai sai và ai đúng
Chỉ người đó biết vậy.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 27 tháng 6, 2019)

Một học trò của Soyen Shaku kể lại “Thầy của chúng tôi thường ngủ trưa, đám con nit tụi tôi hỏi tại sao thầy ngủ trưa, thì thầy nói: 'Thầy vào cõi mộng để gặp các bậc thánh hiền như Khổng Tử đã làm. Khi Khổng Tử ngủ, ngài mơ đến các thánh nhân xa xưa và sau đó kể lại cho học trò.'

Một ngày trời rất nóng cho nên vài đứa chúng tôi ngủ trưa. Thầy mắng tụi tôi. Chúng tôi giải thích 'Tụi con đến cõi mộng để gặp các thánh nhân xa xưa như Khổng Tử đã làm.' Thầy hỏi 'Vậy các thánh nhân đã nói gì?' Một đứa trong bọn chúng tôi trả lời: 'Tụi con đến cõi mộng và gặp các thánh nhân và hỏi họ có phải thầy của chúng con hay đến đây mỗi buổi trưa, nhưng họ nói là họ chẳng bao giờ thấy ai như vậy cả.'"

In Dreamland

“Our schoolmaster used to take a nap every afternoon,” related a disciple of Soyen Shaku. “We children asked him why he did it and he told us: ‘I go to dreamland to meet the old sages just as Confucius did.’ When Confucius slept, he would dream of ancient sages and later tell his followers about them.

“It was extremely hot one day so some of us took a nap. Our schoolmaster scolded us. ‘We went to dreamland to meet the ancient sages the same as Confucius did,’ we explained. ‘What was the message from those sages?’ our schoolmaster demanded. One of us replied: ‘We went to dreamland and met the sages and asked them if our schoolmaster came there every afternoon, but they said they had never seen any such fellow.'”No comments

Powered by Blogger.