Header Ads

101 Truyện Thiền: 38 - Sự Nghiệp Của Gisho


38. Sự Nghiệp Của Gisho

Nữ tu sĩ Gisho
Được truyền giới ni cô
Khi chỉ mới mười tuổi
Học với nhiều thiền sư.

Ba năm với Unzan
Sáu năm với Gukei
Rồi sau là Inzan
Để mong được thông tuệ.

Cách Inzan đối xử
Thì nữ cũng như nam
La mắng như sấm động
Để đánh thức thiền tâm.

Rồi sau mười ba năm
Chăm chú việc tu thiền
Glsho đã tìm được
Điều cô muốn đi tìm.

Để ca ngợi Gisho
Về việc đã thành công
Tu thiền và giác ngộ
Inzan có thơ rằng:

“Gisho học với tôi
Trong mười ba năm trời
Vùi đầu vào công án
Từ sáng cho đến tối.

Ni cô Tetsuma
Giỏi hơn rất nhiều người
Đối với cô Gisho
Chưa chắc đã hơn nổi.

Kể từ Mujaku
Sống cuộc đời nữ tu
Chẳng mấy ai thực sự
Sống được như Gisho.

Cô đã tu nhiều năm
Để vượt qua cảnh giới
Còn nhiều cửa phải qua
Và đấm sắt của tôi.”

Sau khi đã giác ngộ
Cô đến tỉnh Banshu
Lập nên một thiền viện
Dạy hai trăm nữ tu.

           oOo

Nếu muốn đạt thành công
Phải có sự tận tâm
Phải chịu đựng bền bỉ
Phải hết sức chuyên cần.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 26 tháng 6, 2019)

Gisho được truyền giới ni cô khi cô chỉ mới 10 tuổi. Cô được huấn luyện cũng như các nam sinh. Khi cô được 16 tuổi, cô đi khắp nơi tìm học với các thiền sư.

Cô học với Unzan ba năm, sáu năm với Gukei, nhưng không đạt được sự hiểu biết rõ ràng. Cuối cùng cô đến với thiền sư Inzan.

Thiền sư Inzan không hề phân biệt giới tính của cô. Ông la mắng cô như sấm động. Ông ép buộc ni cô đủ cách để đánh thức bản chất bên trong của ni cô.

Gisho học với thiền sư Inzan mười ba năm, rồi ni cô tìm được cái cô đang tìm.

Để ca ngợi ni cô, Inzan làm một bài thơ:

Ni cô này học mười ba năm dưới sự hướng dẫn của tôi
Chiều tối cô quán chiếu công án thâm sâu
Sáng ra lại vùi đầu vào công án khác
Nữ tu Trung Quốc Tetsuma đã vượt qua tất cả, trước cô ấy
Và kể từ Mujaku chẳng ai thật sự được như Gisho!
Tuy nhiên, còn nhiều cửa ải nữa để cô đi qua.
Cô ấy sẽ còn phải nhận thêm nhiều đòn nữa từ nắm đấm sắt của tôi.

Sau khi Gisho đã giác ngộ, ni cô đến tỉnh Banshu, lập thiền viện và dạy hai trăm ni cô khác cho đến khi cô qua đời vào một ngày của tháng Tám.

Gisho’s Work

Gisho was ordained as a nun when she was ten years old. She received training just as the little boys did. When she reached the age of sixteen she traveled from one Zen master to another, studying with them all.

She remained three years with Unzan, six years with Gukei, but was unable to obtain a clear vision. At last she went to the master Inzan.

Inzan showed her no distinction at all on account of her sex. He scolded her like a thunderstorm. He cuffed her to awaken her inner nature.

Gisho remained with Inzan thirteen years, and then she found that which she was seeking!

In her honor, Inzan wrote a poem:

This nun studied thirteen years under my guidance.
In the evening she considered the deepest koans,
In the morning she was wrapped in other koans.
The Chinese nun Tetsuma surpassed all before her,
And since Mujaku none has been so genuine as this Gisho!
Yet there are many more gates for her to pass through.
She should receive still more blows from my iron fist.

After Gisho was enlightened she went to the province of Banshu, started her own Zen temple, and taught two hundred other nuns until she passed away one year in the month of August.No comments

Powered by Blogger.