Header Ads

101 Truyện Thiền: 37 - Ấn Hành Kinh Sách


37. Ấn Hành Kinh Sách

Tetsugen mộ Thiền
Muốn ấn hành sách kinh
Để truyền bá đạo lý
Cho quảng đại chúng sinh.

Ở trong thời bấy giờ
Khắc chữ vào bản gỗ
In được bảy ngàn bản
Tốn rất nhiều công của.

Tetsugen quyên tiền
Nhận nhiều, ít, khác nhau
Cảm ơn người bố thí
Tất cả đều như nhau.

Nói chung là hầu hết
Mỗi lần được vài xu
Ròng rã mười năm trời
Số tiền đã có đủ.

Nhưng khốn thay lúc đó
Sông Uji lụt lội
Rồi nạn đói theo sau
Dùng tiền giúp người đói.

Sau đó lại đi quyên
Trong suốt bảy năm liền
Nhưng xảy ra bệnh dịch
Nên lại giúp hết tiền.

Lại đi quyên lần nữa
Lần này thì công thành
Hai mươi năm khó nhọc
Kinh mới được ấn hành.

Bản khắc gỗ đầu tiên
Giữ ở Kyoto
Tu viện Ubaku
Bây giờ vẫn còn đó.

Tetsugen in kinh
Hai bộ đầu vô hình
Nhưng lại là rất quý
Hơn bộ được ấn hành.

             oOo

Muốn phổ biến đạo lý
Thì in sách in kinh
Giúp người trong hoạn nạn
Hơn in ngàn quyển kinh.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 25 tháng 6, 2019)

Tetsugen, một người sùng mộ Thiền ở Nhật, quyết định sẽ ấn hành kinh sách, vào thời đó, kinh sách chỉ có bằng tiếng Hán. Sách phải in với những bản khắc gỗ, chỉ dùng để in được bảy ngàn bản, tốn rất nhiều công sức.

Tetsugen bắt đầu đi khắp nơi và quyên góp tiền bạc. Vài người ủng hộ cho vài trăm đồng vàng, nhưng thường thì Tetsugen chỉ nhận được vài xu lẻ. Ông cám ơn mỗi người bố thí với lòng tri ân như nhau. Sau mười năm, Tetsugen đã có đủ tiền để bắt đầu in.

Nhưng vào lúc đó Sông Uji gây lụt lội. Tiếp theo là nạn đói, nên Tetsugen dùng tiền đã quyên góp cho sách để giúp mọi người khỏi chết đói. Rồi ông lại bắt đầu quyên góp tiền.

Bảy năm sau, một trận dịch lan tràn khắp nước. Tetsugen lại dùng tiền quyên góp để giúp mọi người.

Ông lại quyên góp tiền lần thứ ba, và sau 20 năm, ông đã thực hiện được giấc mơ in kinh sách. Những khối gỗ khắc in những bản kinh đầu tiên ngày nay còn trưng bày trong tu viện Obaku ở Kyoto.

Người Nhật dạy con cái họ là Tetsugen in ba bộ kinh, và hai bộ đầu vô hình nhưng vượt trội hơn cả bộ cuối cùng.

Publishing the Sutras

Tetsugen, a devotee of Zen in Japan, decided to publish the sutras, which at that time were available only in Chinese. The books were to be printed with wood blocks in an edition of seven thousand copies, a tremendous undertaking.

Tetsugen began by traveling and collecting donations for this purpose. A few sympathizers would give him a hundred pieces of gold, but most of the time he received only small coins. He thanked each donor with equal gratitude. After ten years Tetsugen had enough money to begin his task.

It happened that at that time the Uji River overflowed. Famine followed. Tetsugen took the funds he had collected for the books and spent them to save others from starvation. Then he began again his work of collecting.

Several years afterwards an epidemic spread over the country. Tetsugen again gave away what he had collected, to help his people.

For a third time he started his work, and after twenty years his wish was fulfilled. The printing blocks which produced the first edition of sutras can be seen today in the Obaku monastery in Kyoto.

The Japanese tell their children that Tetsugen made three sets of sutras, and that the first two invisible sets surpass even the last.No comments

Powered by Blogger.