Header Ads

101 Truyện Thiền: 35 - Thiền Từng Phút


35. Thiền Từng Phút

Là một người thiền sinh
Phải theo học với thầy
Tối thiểu là hai năm
Mới trở thành thầy dạy.

Tenno vừa học xong
Và bắt đầu dạy thiền
Rồi một ngày hôm đó
Đến thăm thầy Nan-in.

Vì hôm ấy trời mưa
Tenno mang guốc gỗ
Và cầm theo chiếc dù
Đến nơi để ngoài cửa.

Thầy Nan-in hỏi rằng:
“Guốc đã để bên ngoài
Còn dù để cạnh guốc
Bên phải hay bên trái?"

Không có câu trả lời
Tenno rất lúng túng
Và nhận ra rằng mình
Chưa thiền trong từng phút.

Tenno liền ở lại
Làm đệ tử Nan-in
Sáu năm trời liên tiếp
Đạt được từng phút thiền.

              oOo

Mỗi khi làm việc gì
Phải chú tâm phải biết
Là thiền trong từng phút
Là sống trong chánh niệm.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 23 tháng 6, 2019)

Thiền sinh học với thầy tối thiểu là hai năm trước khi được cho dạy người khác. Tenno vừa xong chương trình tập sự và mới thành thầy dạy. Tenno đến thăm thiền sư Nan-in. Trời mưa nên Tenno mang guốc gỗ và dù. Sau khi chào hỏi, Nan-in nói: “Chắc thầy để guốc và dù ở trong căn phòng đằng trước. Tôi muốn biết thầy để dù ở phía bên phải hay bên trái đôi guốc.

Tenno, lúng túng, không có câu trả lời. Chàng nhận ra là chàng đã không thể hành thiền trong từng phút. Tenno trở thành học trò của Nan-in, và học thêm sáu năm nữa để đạt được Thiền từng phút.

Every-Minute Zen

Zen students are with their masters at least two years before they presume to teach others. Nan-in was visited by Tenno, who, having passed his apprenticeship, had become a teacher. The day happened to be rainy, so Tenno wore wooden clogs and carried an umbrella. After greeting him Nan-in remarked: “I suppose you left your wooden clogs in the vestibule. I want to know if your umbrella is on the right or left side of the clogs.”

Tenno, confused, had no instant answer. He realized that he was unable to carry his Zen every minute. He became Nan-in’s pupil, and he studied six more years to accomplish his every-minute Zen.No comments

Powered by Blogger.