Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 16: Con Lừa Đội Lốt Sư Tử


Con Lừa Đội Lốt Sư Tử

Bộ da Sư Tử trên rừng
Thợ săn nào đó xem chừng bỏ quên
Con Lừa bèn vội khoác lên
Đang từ Lừa bỗng trở nên chúa rừng.

Lừa ta thích chí vô cùng
Trốn vào bụi rặm đón từng thú qua
Rồi thì nó nhảy chồm ra
Thú rừng hoảng chạy để mà thoát thân.

Thích chí Lừa ta nghĩ rằng
Bây giờ nó chính chúa rừng sơn lâm
Sau khi hù doạ mỗi lần
Nó gân cổ rống thêm phần ra oai.

Trong đám bị doạ, chạy dài
Có một con cáo thính tai vô cùng
Nghe tiếng rống nó liền ngừng
Vì khống giống những tiếng gầm đã nghe.

Đến gần Lừa, Cáo cười chê:
"Nếu mi ngậm miệng dễ bề doạ ta
Nhưng khi mi mở miệng ra
Lộ ngay chân tướng chỉ là giả thôi."

Bề ngoài có thể doạ người
Nhưng qua giọng nói biết người giả, chân. 

Bùi Phạm Thành
(ngày 4 tháng 4 năm 2021)The Ass In The Lions Skin
by Aesop

An Ass found a Lion's skin left in the forest by a hunter. He dressed himself in it, and amused himself by hiding in a thicket and rushing out suddenly at the animals who passed that way. All took to their heels the moment they saw him.

The Ass was so pleased to see the animals running away from him, just as if he were King Lion himself, that he could not keep from expressing his delight by a loud, harsh bray. A Fox, who ran with the rest, stopped short as soon as he heard the voice. Approaching the Ass, he said with a laugh:

"If you had kept your mouth shut you might have frightened me, too. But you gave yourself away with that silly bray."


A fool may deceive by his dress and appearance, but his words will soon show what he really is.


No comments

Powered by Blogger.