Header Ads

101 Truyện Thiền - 29: Không Nước, Không Trăng


Không Nước, Không Trăng

Ni cô Chiyono
Học với thầy Bukko
Trong một thời gian dài
Nhưng không có kết quả.

Rồi trong một đêm trăng
Xách nước bằng gàu cũ
Chiếc gàu cũ vỡ đáy
Trăng, nước không còn nữa.

Chiyono tỉnh ngộ:
"Tạp niệm như bóng trăng
Nằm trong đáy gàu nước"
Nên viết bài thơ rằng:

“Cố giữ chiếc gàu cũ
Đến lúc tre gần gãy
Vì tre quá yếu rồi
Chiếc gàu vỡ tung đáy.

Đáy gàu giờ đã vỡ
Không còn đựng gì được
Không còn nước trong gàu
Không còn trăng trong nước.”

                 oOo

Khư khư giữ tạp niệm
Loanh quanh tìm kiếm hoài
Như vớt trăng đáy nước
Chỉ phí thời gian thôi.

Hãy đổ hết nước đi
Nhìn xem thì sẽ thấy
Không còn trăng trong nước
Tâm sáng ngời dưới đáy.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 22 tháng 6, 2019)

Không Nước, Không Trăng

Khi ni cô Chiyono học Thiền với thầy Bukko của chùa Engaku trong một thời gian dài, nhưng cô không gặt hái được thành quả gì từ thiền định.

Cuối cùng, trong một đêm trăng, khi cô đang xách nước bằng một cái gàu tre đã cũ. Tre bị găy và đáy gàu rớt ra, và ngay lúc đó tâm trí của Chiyono được giải thoát.

Để kỷ niệm, ni cô làm một bài thơ:

Bằng cách này cách kia tôi cố giữ cái gàu cũ
Bởi vì những thanh tre đã yếu và gần gãy
Cuối cùng thì đáy gàu rơi ra.
Không còn nước trong gàu!
Không còn trăng trong nước!

No Water, No Moon

When the nun Chiyono studied Zen under Bukko of Engaku she was unable to attain the fruits of meditation for a long time.

At last one moonlit night she was carrying water in an old pail bound with bamboo. The bamboo broke and the bottom fell out of the pail, and at that moment Chiyono was set free!

In commemoration, she wrote a poem:

In this way and that I tried to save the old pail
Since the bamboo strip was weakening and about to break
Until at last the bottom fell out.
No more water in the pail!
No more moon in the water!No comments

Powered by Blogger.