Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn - 11: Cái Bóng Của Con Lừa


Cái Bóng Của Con Lừa

Về nơi xa tít miền quê
Một người Lữ Khách phải thuê con lừa
Vì cần dẫn dắt và đưa
Nên người chủ của con lừa cùng đi.

Rồi họ đến một vùng kia
Chung quanh hoang vắng cây thì cũng không
Trên đầu nắng nóng như nung
Họ bèn dừng lại để cùng nghỉ ngơi.

Bên bóng lừa, Lữ Khách ngồi
Càng lúc cơn nóng nung ôi rát người
Người chủ lừa mới ngỏ lời
Thuê lừa không có chỗ ngồi bóng râm.

Cãi nhau rồi đến tay chân
Xông vào đánh đấm xoay vần cùng nhau
Con lừa được dịp chạy mau
Con lừa, bóng mát còn đâu tranh giành.

Mới hay trong cuộc đua tranh
Hai bên đều mất chẳng giành được chi
Tranh nhau cái bóng làm gì
Mất cả thực chất cũng vì giành nhau.

Bùi Phạm Thành
(ngày 2 tháng 4 năm 2021)The Ass And Its Shadow
by Aesop

A Traveler had hired an Ass to carry him to a distant part of the country. The owner of the Ass went with the Traveler, walking beside him to drive the Ass and point out the way.

The road led across a treeless plain where the Sun beat down fiercely. So intense did the heat become, that the Traveler at last decided to stop for a rest, and as there was no other shade to be found, the Traveler sat down in the shadow of the Ass.

Now the heat had affected the Driver as much as it had the Traveler, and even more, for he had been walking. Wishing also to rest in the shade cast by the Ass, he began to quarrel with the Traveler, saying he had hired the Ass and not the shadow it cast.

The two soon came to blows, and while they were fighting, the Ass took to its heels.


In quarreling about the shadow we often lose the substance.


No comments

Powered by Blogger.