Header Ads

101 Truyện Thiền - 23: Sự Ra Đi Của Eshun


Sự Ra Đi Của Eshun

Khi thiền cô Eshun
Tuổi đã ngoài sáu mươi
Hiểu rõ luật sinh tử
Biết sắp sửa lìa đời.

Cô bảo vài vị sư
Chất đống củi giữa sân
Ngồi giữa đài hỏa táng
Truyền đốt lửa chung quanh.

Một vị sư hỏi lớn:
“Cô ơi, có nóng không?"
Cô rằng: “Ngốc như ông
Mới nghĩ thế trong lòng.”

Ngọn lửa bốc lên cao
Soi sáng một góc trời
Eshun ngồi thiền định
Và điềm nhiên qua đời.

              oOo

Luật tự nhiên tạo hóa
Sống chết là lẽ thường
Điềm nhiên vào cõi chết
Là hành động phi thường.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 20 tháng 6, 2019)Khi Thiền cô Eshun đã quá 60 và sắp sửa rời khỏi thế giới này, cô bảo vài vị sư sắp một đống củi giữa sân.

Ngồi ngay ngắn giữa đài hỏa táng, cô bảo họ đốt lửa chung quanh.

Một vị sư la lớn “Cô ơi! Nóng không cô?

Eshun đáp “Chỉ có kẻ ngốc như ông mới quan tâm đến điều đó.” 

Ngọn lửa bốc cao, và ni cô qua đời.

Eshun’s Departure

When Eshun, the Zen nun, was past sixty and about to leave this world, she asked some monks to pile up wood in the yard.

Seating herself firmly in the center of the funeral pyre, she had it set fire around the edges.

“O nun!” shouted one monk, “is it hot in there?”

“Such a matter would concern only a stupid person like yourself,” answered Eshun.

The flames arose, and she passed away.No comments

Powered by Blogger.