Header Ads

Kiến Và Con Châu Chấu


Kiến Và Con Châu Chấu

Một ngày cuối thu đẹp trời
Bận rộn đàn Kiến đem phơi lúa vàng
Hăng say làm việc rộn ràng
Phơi lúa tích trữ đông sang có phần.

Một con Châu Chấu lại gần
Đói khát nhưng có vĩ cầm trong tay
Châu Chấu khiêm tốn nói ngay
"Xin chút thực phẩm, tôi đây đói lòng."

Ngạc nhiên Kiến mới nói rằng:
"Đây là thực phẩm mùa đông để dành
Đâu rồi thực phẩm của anh
Suốt mùa hè đó thì anh làm gì?"

Chấu rằng "Thì cũng bở vì
Bận sáng tác nhạc còn thì giờ đâu
Nhìn lại thì hè qua mau
Thực phẩm nay biết tìm đâu bây giờ."

Kiến rằng "Anh dùng thì giờ
Để sáng tác nhạc suốt mùa hè qua
Bây giờ hãy lấy đàn ra
Rồi hãy nhảy múa đàn ca suốt ngày
Còn việc của chúng tôi đây
Tích trữ lúa gạo cho ngày đông sang."

Phải biết phân chia thời gian
Lúc lo công việc, lúc đàn vui chơi.

Bùi Phạm Thành
(ngày 2 tháng 4 năm 2021)The Ant And The Grasshopper
by Aesop


One bright day in late autumn a family of Ants were bustling about in the warm sunshine, drying out the grain they had stored up during the summer, when a starving Grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat.

"What!" cried the Ants in surprise, "haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all last summer?"

"I didn't have time to store up any food," whined the Grasshopper; "I was so busy making music that before I knew it the summer was gone."

The Ants shrugged their shoulders in disgust.

"Making music, were you?" they cried. "Very well; now dance!" And they turned their backs on the Grasshopper and went on with their work.

There's a time for work and a time for play.


No comments

Powered by Blogger.