Header Ads

101 Truyện Thiền: 20. Lời Khuyên Của Mẹ


Lời Khuyên Của Mẹ

Ở vào thời sứ quân
Có thiền sư Jiun
Vẫn thường hay thuyết giảng
Cho các bạn đồng môn.

Mẹ của ông biết chuyện
Viết cho ông lá thư
Nói về điều ông làm
Với vài lời khuyên nhủ:

“Đừng làm tự điển sống
Nếu con muốn theo Phật
Thì nên tìm am vắng
Để yên trí tu tập.”

              oOo

Cái học thì vô biên
Đừng tưởng mình hơn người
Không ai hỏi cũng giảng
Là làm chuyện thày đời.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 18 tháng 6, 2019)

Jiun, một thiền sư thời Sứ Quân, là một học giả tiếng phạn Sanskrit nổi tiếng đời Tokugawa. Khi còn trẻ, Jiun thường thuyết giảng cho các thiền sư khác.

Mẹ Jiun nghe điều này và viết cho chàng một lá thơ:

“Con, mẹ không nghĩ là con muốn theo Phật vì con muốn trở thành một quyển tự điển sống cho mọi người. Chẳng có giới hạn nào cho thông tin và bình luận, vinh quang và danh dự cả. Mẹ mong con bỏ hết các việc thuyết giảng này. Vào tu trong một thiền am nhỏ tại một góc núi xa. Dùng thời gian để thiền và nhờ đó mà có thể giác ngộ.”

A Mother’s Advice

Jiun, a Shogun master, was a well-known Sanskrit scholar of the Tokugawa era. When he was young he used to deliver lectures to his brother students.

His mother heard about this and wrote him a letter.:

“Son, I do not think you became a devotee of the Buddha because you desired to turn into a walking dictionary for others. There is no end to information and commentation, glory and honor. I wish you would stop this lecture business. Shut yourself up in a little temple in a remote part of the mountain. Devote your time to meditation and in this way attain true realization.”No comments

Powered by Blogger.