Header Ads

Đôi Lời


Năm Mới Chúc Nhau

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trên đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người trong nước,
Sao được cho ra cái giống người.

Tú Xương/Trần Tế Xương
(1870 – 1907)

Đôi Lời

Đứng lặng mà nghe chúng kháo nhau
Ngày xưa cách mạng đi dép râu
Một vắt cơm khô, đội mũ cối
Cướp của, đập dân dập bã trầu.

Bây giờ đảng cướp đã quá giàu
Đô la bạc tỉ giấu vào đâu?
Chuyển tiền ngoại quốc gởi kho bạc
Con đi du học lập đầu cầu.

Bây giờ thì chúng học làm sang
Đứa được tiến chức, đứa thăng quan,
Quyền cao, địa vị đầu che lọng
Xây nhà tậu xế thật đắt hàng.

Bây giờ thì chúng lại bảo con
Tham ô, hối lộ ăn no tròn
Noi gương thằng bố như khuôn đúc
Mặc mẹ dân nghèo, kệ nước non.

Bây giờ ta xin có đôi lời
Đứng lên tranh đấu cho cuộc đời
Dân Việt năm châu và trong nước
Đòi lại Tự Do, quyền làm người.

N Nguyễn
(Mổi Độ Xuân Về)

Powered by Blogger.