Header Ads

Bắc Quân Không Bao Giờ Có Thể Thực Hiện Nổi Mộng Xâm Lăng


Quê hương tôi Việt Nam hình chữ S
Từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau
Giải đất gấm hoa biển đảo sang giàu
Có tự ngàn xưa Tổ Tiên dựng nước
Lũ giặc phương Bắc bao phen mơ ước
Nên nhiều lần xâm chiếm nước non ta
Nghe câu danh ngôn về đấng quần thoa
“Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”
(Nếu không toàn dân đều bị chúng giết)
Trang Sử đã ghi tấm lòng cương quyết
Bậc Anh Thư của dòng giống Âu Cơ
Như Trưng Nữ Vuơng chống quân Đông Hán
Nên giờ đây lũ giặc cộng đừng hòng
Xóa Lịch Sử oai hùng của dân tộc Việt
Chỉ nhắc đến Hưng Đạo Vương oanh liệt
Cũng đủ kinh hồn lũ giặc Bắc phương
Với ba lần chiến thắng quân Nguyên-Mông
Cùng lịch sử ghi nhiều Trang Hào Kiệt...
(Tuy giờ đây quê hương dân tộc Việt
Vẫn trong tay quân cộng đỏ tham tàn
Và muôn dân còn sống cảnh lầm than!)
Nhưng “Biên Giới” luôn phân minh từ thuở
Lý Thương Kiệt ngàn xưa từng tuyên bố:

"Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư,
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!" (1)

Hội Nghị Diên Hồng còn vang mãi lời xưa:

“Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Quyết chiến... Quyết chiến... Quyết chiến!"

Thể hiện lòng dân là sức mạnh vô song...
Nhờ tinh thần chung đoàn kết một lòng
Xây dựng nên bức thành trì chiến lược
Tình đoàn kết luôn hướng về phía trước
Không phân chia ngăn cách Bắc Trung Nam
Từ Cà Mau cho đến Ải Nam Quan
Chỉ có một giống nòi con Hồng cháu Lạc
Tình đoàn kết là cuồng phong bão táp
Sẽ quét sạch mộng xâm lược ngoại bang
Tương lai dân tộc Việt sẽ ngang hàng
Cùng thế giới văn minh đồng sánh bước
Và kinh nghiệm “một ngàn năm Bắc thuộc”
Gần "trăm năm chịu đô hộ giặc Tây"
Rồi cuối cùng cũng “Gió thổi tan mây...”
Dân Tộc Việt sẽ Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc!

Trần Đan Hà

(1) Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
(Bản dịch của Trần Trọng Kim)

Powered by Blogger.