Header Ads

Những Cái To Nhỏ ở Việt Nam


Việt Nam là nước nhỏ,
Nhưng có thủ đô to.
Trong cái thủ đô to,
Có những con phố nhỏ.
Trong những con phố nhỏ,
Lại có biệt thự to.
Sống trong biệt thự to,
Là những cô bồ nhỏ.
Những cô bồ bé nhỏ,
Là của các quan to.
Những quan có chức to,
Thường mang chiếc cặp nhỏ.
Trong những chiếc cặp nhỏ,
Là các dự án to.
Những dự án thật to,
Nhưng hiệu quả rất nhỏ.
Tuy hiệu quả rất nhỏ,
Nhưng thất thoát rất to.
Dù thất thoát rất to,
Nhưng tội lại rất nhỏ.
Nước Việt Nam tuy nhỏ,
Nhưng tai họa lại to.
Bởi trí óc đảng nhỏ,
Nhưng cái mồm đảng to.

Chu Bách Việt
(dslamvien.com)


(Hình: Sưu tầm trên internet)


Powered by Blogger.