Header Ads

Tù Trong Tù Ngoài


Tôi mới vừa nghe tin lạ tai,
Nước Việt cộng ta trong năm nay
Cử hành cái lễ tên Quốc Khánh
Nhưng vẫn không thèm nới rộng tay.

Trung tướng công an Nguyễn Ngọc Bằng
Vừa cho báo chí biết tin rằng
Cái chuyện tù nhân được đặc xá
Đã được dời lại qua sang năm. (*)

Bởi vì tình trạng của dân ta
Chưa mãn hạn tù đã được tha
Rồi lại tốn công đi lùng bắt
Khiến cho công an phải vất vả.

Vả lại chính sách của đảng ta
Cần gì đến chuyện được ân xá
Ở tù, ở nhà chẳng khác nhau
Tù trong, tù ngoài đều thế cả.

Tình trạng nhà tù ta hiện nay
Bắt dân nhốt mãi mỏi cả tay
Nếu những nhà tù còn rộng chỗ
Đem đảng nhốt vô cho nó đầy.

Vương Khẩu Nghiệp
(dslamvien.com)


(*) Việt Nam không đặc xá cho tù nhân dịp Quốc khánh năm nay
http://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/no-amnesty-on-this-year-s-independence-day-08242017123703.html
Powered by Blogger.