Header Ads

Taichi


Hễ cứ mỗi lần bà nhắc ông nên ghi tên học Taichi cho khoẻ thì ông lại tìm đủ mọi lý do để chờ khóa sau.

Lần này bà nhất định phải nhắc cho đến khi ông ghi danh mới được. Hết lý do từ chối, ông đành phải đi đến chỗ ghi danh.

Vừa về đến nhà thì bà đã hỏi ngay:

- Ông đã ghi danh học khóa này chưa?

- Chưa.

- Sao lại chưa?

- Họ nói ông thày cũ vừa bị bệnh nằm liệt giường, thày mới thì chưa có. Thôi chờ khóa sau vậy.

Bùi Phạm Thành
Powered by Blogger.