Header Ads

Câu Chuyện Bên Tách Trà #7: Đường Bùn


Thời quân chủ phong kiến, văn hoá Việt bị ảnh hưởng mạnh mẽ văn hoá Khổng Mạnh của Tàu, thế cho nên mới có câu răn dạy rằng “Nam nữ thụ thụ bất thân”, trích từ sách Mạnh Tử, nguyên văn là “Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân, lễ dã”. Trong đó có hai chữ “thụ" đồng âm nhưng viết khác nhau, một chữ có nghĩa là cho, chữ kia có nghĩa là nhận. Và câu này có ý nói rằng khi trai gái trao quà tặng cho nhau, thì không nên để tay chạm vào nhau. Câu này hiểu theo nghĩa rộng là nam nữ chẳng nên tùy tiện đụng chạm nhau.

Quan niệm gán ghép ý nghĩa của một người vào việc làm của người khác, nhà phật gọi là “chấp trước", và ông bà ta gọi là “suy bụng ta ra bụng người."

Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe một câu chuyện Thiền, có tên là “Đường Bùn", được biên soạn và đọc bởi tác giả Bùi Phạm Thành, liên quan đến sự “chấp trước", gán ghép ý tưởng xấu vào việc làm tốt. Đây là câu chuyện rất phổ biến, có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng cốt truyện không mấy thay đổi, và rất có thể quý vị đã nghe qua. No comments

Powered by Blogger.