Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 128 - Nai, Cừu Và Chó Sói


Nai, Cừu Và Chó Sói

Một hôm Nai nói với Cừu
Cho vay một số ít nhiều gạo ăn
Xưa nay Cừu vẫn biết rằng
Nai chạy nhanh chẳng ai bằng được đâu
Nếu mà mai này về sau
Nai không trả nợ làm sao mà đòi
Cừu muốn Nai phải trả lời
Có ai bảo lãnh để đòi nợ chăng.
"Có chứ," Nai trả lời rằng
"Chó Sói bảo lãnh anh bằng lòng không?"

Cừu rằng: "Anh chớ nói ngông
Chó Sói là kẻ tôi không tin rồi
Nó luôn ăn cướp của người
Cái gì cũng cướp xong rồi chạy luôn
Còn bạn chân lại nhanh hơn
Nếu không trả nợ tôi còn cách chi."

Hai đen gom lại rồi thì
Cũng chẳng thành trắng bởi vì đều đen.
Hai sai gom lại một bên
Cũng là sai chẳng làm nên đúng gì.

Bùi Phạm Thành
(ngày 14 tháng 5 năm 2021)

The Stag The Sheep And The Wolf
by Aesop

One day a Stag came to a Sheep and asked her to lend him a measure of wheat. The Sheep knew him for a very swift runner, who could easily take himself out of reach, were he so inclined. So she asked him if he knew someone who would answer for him.

"Yes, yes," answered the Stag confidently, "the Wolf has promised to be my surety."

"The Wolf!" exclaimed the Sheep indignantly. "Do you think I would trust you on such security? I know the Wolf! He takes what he wants and runs off with it without paying. As for you, you can use your legs so well that I should have little chance of collecting the debt if I had to catch you for it!"


Two blacks do not make a white.


No comments

Powered by Blogger.