Header Ads

101 Truyện Thiền: 100 - Ngôi Chùa Tĩnh Lặng


100. Ngôi Chùa Tĩnh Lặng

Shoichi bị chột mắt
Ở chùa Tofuku
Sáng ngời với giác ngộ
Dạy một đoàn đệ tử.

Suốt cả ngày lẫn đêm
Không một tiếng tụng kinh
Ngôi chùa thật tĩnh lặng
Tất cả đều thiền định. 

Rồi cho đến một hôm
Nghe tiếng chuông tiếng kinh
Bà cụ ở gần bên
Biết sư đã viên tịch.

           oOo

Tĩnh lặng là bình yên
Như tâm đã nhập thiền
Khi náo động trở lại
Là không còn bình yên.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 3 tháng 6, 2020)

Shoichi là một thiền sư chột mắt, sáng ngời với giác ngộ. Thiền sư dạy đệ tử trong chùa Tofuku.

Cả ngày lẫn đêm ngôi chùa đứng yên trong tĩnh lặng. Không một tiếng động.

Ngay cả tụng kinh cũng bị thiền sư cấm. Đệ tử của thầy chẳng làm gì cả ngoại trừ thiền định.

Khi thiền sư qua đời, một bà cụ già hàng xóm nghe tiếng chuông và tiếng tụng kinh. Bởi thế cho nên bà biết Shoichi đã viên tịch.

The Silent Temple

Shoichi was a one-eyed teacher of Zen, sparkling with enlightenment. He taught his disciples in Tofuku temple.

Day and night the whole temple stood in silence. There was no sound at all.

Even the reciting of sutras was abolished by the teacher. His pupils had nothing to do but meditate.

When the master passed away, an old neighbor heard the ringing of bells and the recitation of sutras. Then she knew Shoichi had gone.No comments

Powered by Blogger.