Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 86 - Sư Tử Và Chuột


Sư Tử Và Chuột

Sư Tử đang ngủ trong rừng
Say sưa đầu gối lên chân ngủ vùi 
Chuột nhỏ đang đi tìm mồi
Thấy dáng Sư Tử tức thời chạy ngay.

Chạy qua mũi Sư Tử này
Giật mình Sư Tử dậy ngay tức thì
Bị phá giấc ngủ rồi thì
Tức giận chộp bắt chuột kia ngay mà.

Chuột rằng: "Xin ngài hãy tha
Ngày sau có dịp sẽ mà trả ơn."
Buồn cười về chuyện trả ơn
Nhưng Sư Tử cũng thả con chuột này.

Mấy ngày sau thật chẳng may
Sư Tử vướng bẫy của người thợ săn
Vùng vẫy rồi lớn tiếng gầm
Cũng không thoát khỏi dây thừng lưới giăng.

Chuột nghe tiếng Sư Tử gầm
Nhìn thấy sự kiện, tiến gần đến dây
Dùng răng chuột gặm đứt dây
Cứu được Sư Tử thoát ngay tức thời.

Chuột rằng: "Khi trước có lời
Trả ơn thì bạn đã cười chẳng tin
Bây giờ bạn hãy nghĩ xem
Chuột cũng có thể đền ơn sau này."

Việc đời có trả có vay
Gia ơn thì sẽ được ngày đền ơn.

Bùi Phạm Thành
(ngày 23 tháng 4 năm 2021)

The Lion And The Mouse
by Aesop

A Lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little Mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the Lion's nose. Roused from his nap, the Lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her.

"Spare me!" begged the poor Mouse. "Please let me go and some day I will surely repay you."

The Lion was much amused to think that a Mouse could ever help him. But he was generous and finally let the Mouse go.

Some days later, while stalking his prey in the forest, the Lion was caught in the toils of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The Mouse knew the voice and quickly found the Lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted, and soon the Lion was free.

"You laughed when I said I would repay you," said the Mouse. "Now you see that even a Mouse can help a Lion."


A kindness is never wasted.


No comments

Powered by Blogger.