Header Ads

101 Truyện Thiền: 89 - Đối Đáp Thiền


89. Đối Đáp Thiền

Thiền sư dạy học trò
Phải biểu lộ chính mình
Phải sống trong thực tại
Không tham vọng đua tranh.

Có hai thiền sinh nhỏ
Ở hai thiền viện kia
Một em sáng đi chợ
Đều đi ngang em kia.

Một em lên tiếng hỏi:
“Bạn đang đi đâu vậy?"
Em kia liền trả lời:
“Tôi theo chân tôi đấy."

Em này rất bối rối
Đem về kể với thầy
Hỏi phải làm thế nào
Với câu trả lời ấy.

Thầy nghe xong khuyên rằng
Chỉ cần hỏi nó lại:
“Nếu không có đôi chân
Thì nó đi theo ai?”

Hôm sau em lại hỏi:
“Bạn đang đi đâu đó?"
Thì em kia trả lời
“Tôi đi theo cơn gió."

Em lại về hỏi thầy
Thầy khuyên hỏi lại nó
Rằng "Nó đang đi đâu
Nếu trời không có gió."

Lần thứ ba em hỏi:
“Bạn kia đang đi đâu?"
Em kia trả lời rằng:
“Tôi đi chợ mua rau."

               oOo

Thiền sống trong chánh niệm
Trong hiện tại hôm nay
Không hơn thua tranh chấp
Không ganh tị đua tài.

Những kẻ dùng đối đáp
Để tranh biện hơn thua
Người thực tâm thường thắng
Kẻ ganh tị thường thua.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 18 tháng 5, 2020)

Thiền sư thường dạy học trò biểu lộ chính bản thân mình. Có hai thiền viện, mỗi thiền viện có một thiền sinh nhỏ. Một em, mỗi sáng đi mua rau, gặp em kia trên đường đi.

“Bạn đi đâu đó?” một em hỏi.

“Tôi đi nơi nào chân tôi đi,” em kia trả lời.

Câu trả lời làm em này bối rối, nên em về hỏi thầy, nhờ giúp đỡ. “Sáng mai,” thầy bảo em, “khi con gặp bạn, hỏi lại câu hỏi đó. Nó sẽ trả lời y như cũ, rồi con hỏi nó: ‘Nếu bạn không có chân, thì bạn đang đi đâu?’ Vậy sẽ chỉnh được nó.”

Hai em lại gặp nhau sáng hôm sau.

“Bạn đang đi đâu đó?” em thứ nhất hỏi.

“Tôi đi nơi nào gió thổi đi,” em kia trả lời.

Câu trả lời này lại làm em này choáng váng. Em mang thất bại về hỏi thầy.

“Hỏi nó đang đi đâu nếu không có gió,” thầy chỉ.

Hôm sau hai em gặp nhau lần thứ ba.

“Bạn đang đi đâu đó?” em thứ nhất hỏi.

“Tôi đi đến chợ để mua rau,” em kia trả lời.

Zen Dialogue

Zen teachers train their young pupils to express themselves. Two Zen temples each had a child protégé. One child, going to obtain vegetables each morning, would meet the other on the way.

“Where are you going?” asked the one.

“I am going wherever my feet go,” the other responded.

This reply puzzled the first child who went to his teacher for help. “Tomorrow morning,” the teacher told him, “when you meet that little fellow, ask him the same question. He will give you the same answer, and then you ask him: ‘Suppose you have no feet, then where are you going?’ That will fix him.”

The children met again the following morning.

“Where are you going?” asked the first child.

“I am going wherever the wind blows,” answered the other.

This again nonplussed the youngster, who took his defeat to his teacher.

“Ask him where he is going if there is no wind,” suggested the teacher.

The next day the children met a third time.

“Where are you going?” asked the first child.

“I am going to the market to buy vegetables,” the other replied.No comments

Powered by Blogger.