Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 72 - Muỗi Và Bò


Muỗi Và Bò

Một con Muỗi nhỏ vo ve
Một con Bò đực đang đi trên đồng
Muỗi tìm một chỗ dừng chân
Nghỉ ngơi chốc lát trên sừng Bò kia.

Trước khi con Muỗi bay đi
Nói lời xin lỗi bởi vì dừng chân
"Chắc rằng bạn rất vui mừng
Vì tôi không đậu trên sừng nữa đâu."

Bò rằng: "Cũng chẳng sao đâu
Có hay không có cũng đâu khác gì
Bạn đậu hay bạn bay đi
Với tôi thì chẳng có gì khác nhau."

Nhỏ nhoi có đáng gì đâu
Mà lòng tự phụ trong đầu lại to.

Bùi Phạm Thành
(ngày 19 tháng 4 năm 2021)

The Gnat And The Bull
by Aesop

A Gnat flew over the meadow with much buzzing for so small a creature and settled on the tip of one of the horns of a Bull. After he had rested a short time, he made ready to fly away. But before he left he begged the Bull's pardon for having used his horn for a resting place.

"You must be very glad to have me go now," he said.

"It's all the same to me," replied the Bull. "I did not even know you were there."

We are often of greater importance in our own eyes than in the eyes of our neighbor.


The smaller the mind the greater the conceit.


No comments

Powered by Blogger.