Header Ads

101 Truyện Thiền: 70 - Vật Quý Giá Nhất Trên Đời


70. Vật Quý Giá Nhất Trên Đời

Thiền sư tên Sozan
Được người học trò hỏi:
“Cái gì quý giá nhất
Ở trên toàn thế giới?”

Thiền sư trả lời rằng:
“Đầu của con mèo chết"
Người học trò thắc mắc:
“Tại sao đầu mèo chết?"

 Sư Sozan trả lời:
“Tại vì không ai biết
Hay có thể định giá
Đầu một con mèo chết.”

            oOo

Cái giá của vật chất
Là do người đặt ra
Thế nên quý hay không
Là do người định giá.

Quý giá hay vô giá
Hoặc không thể định giá
Có khác nhau gì đâu
Đều vô thường tất cả.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 24 tháng 2, 2020)

Sozan, một thiền sư Trung quốc, được một người học trò hỏi: “Vật gì quý giá nhất trên cõi đời này?”

Thiền sư trả lời: “Đầu của con mèo chết.”

“Tại sao đầu của con mèo chết lại là cái vật giá nhất trên đời?” người học trò thắc mắc.

Sozen trả lời: “Bởi vì chẳng ai có thể định giá được nó.”


The Most Valuable Thing in the World

Sozan, a Chinese Zen master, was asked by a student: “What is the most valuable thing in the world?”

The master replied: “The head of a dead cat.”

“Why is the head of a dead cat the most valuable thing in the world?” inquired the student.

Sozan replied: “Because no one can name its price.”
No comments

Powered by Blogger.