Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 55 - Người Đi Câu Và Con Cá Nhỏ


Người Đi Câu Và Con Cá Nhỏ

Chuyện rằng có người đi câu
Sống bằng con cá anh câu mỗi ngày
Hôm nay thật là chẳng may
Câu được con cá nhỏ này mà thôi.

Cá rằng: "Này anh câu ơi
Tôi thật nhỏ bé ăn thời đáng chi
Chi bằng hãy thả tôi đi
Mai kia tôi lớn sẽ thì ngon hơn."

Người câu nói: "Nhỏ còn hơn
Thả mi ta sẽ chẳng còn gi ăn."
Vật nhỏ trong lúc ta cần
Hơn lời hứa lớn viễn vông xa vời.

Bùi Phạm Thành
(ngày 15 tháng 4 năm 2021)

The Fisherman And The Little Fish
by Aesop

A poor Fisherman, who lived on the fish he caught, had bad luck one day and caught nothing but a very small fry. The Fisherman was about to put it in his basket when the little Fish said:

"Please spare me, Mr. Fisherman! I am so small it is not worth while to carry me home. When I am bigger, I shall make you a much better meal."

But the Fisherman quickly put the fish into his basket.

"How foolish I should be," he said, "to throw you back. However small you may be, you are better than nothing at all."


A small gain is worth more than a large promise.


No comments

Powered by Blogger.