Header Ads

Quê Cũ Gọi Thầm Đêm Tuyết RơiNhạc phẩm: Quê Cũ Gọi Thầm Đêm Tuyết Rơi
Thơ: Tuệ Nga
Nhạc: Vĩnh Điện
Hoà âm: Giang Đông
Hát: Hương Giang


No comments

Powered by Blogger.