Header Ads

101 Truyện Thiền: 57 - Cửa Thiên Đàng

57. Cửa Thiên Đàng

Một người võ sĩ đạo
Hỏi Hakuin rằng:
“Thiên Đàng và Địa Ngục
Là có thật hay chăng?"

Hakuin hỏi lại:
“Vậy chứ anh là gì?"
Võ sĩ đạo trả lời:
“Tôi là một hiệp sĩ."

Hakuin nói to
“Là một người hiệp sĩ!
Vua chúa nào dùng anh
Một người quá xấu xí."

Người võ sĩ tức giận
Bắt đầu rút kiếm ra
Hakuin liền nói:
“Có cả kiếm nữa à
Với thanh sắt cùn ấy
Sao cắt được đầu ta.”

Người võ sĩ vung tay
Rút kiếm ra khỏi vỏ
Hakuin nói tiếp:
“Cửa Địa Ngục đang mở."

Người võ sĩ cúi đầu
Tra kiếm vào trong vỏ
Hakuin lên tiếng:
“Cửa Thiên Đàng đang mở."

              oOo

Thiên Đàng và Địa Ngục
Chẳng cần tìm đâu xa
An nhiên và nóng giận
Có cả ở trong ta.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 12 tháng 7, 2019)

Một chiến binh tên Nobushige đến gặp Hakuin, và hỏi: “Có thiên đàng và địa ngục thực không?”

“Anh là ai?” Hakuin hỏi.

“Tôi là một võ sĩ đạo,” người chiến binh trả lời.

“Anh, là một chiến sĩ!” Hakuin kêu lên. “Vua chúa nào dùng anh làm cận vệ? Mặt anh nhìn như mặt ăn mày.”

Nobushige quá giận và bắt đầu rút kiếm ra, nhưng Hakuin tiếp tục: “Anh cũng có kiếm nữa à! Kiếm của anh chắc là quá cùn để chặt đầu tôi.”

Khi Noshibughe rút kiếm ra khỏi vỏ, Hakuin nói: “Đây là cánh cửa của địa ngục đang mở ra.”

Nghe những lời này, người võ sĩ đạo nhận ra cách huấn luyện của thiền sư, tra kiếm lại vào vỏ và cúi người chào.

“Đây là cửa thiên đàng đang mở,” Hakuin nói.

The Gates of Paradise

A soldier named Nobushige came to Hakuin, and asked: “Is there really a paradise and a hell?”

“Who are you?” inquired Hakuin.

“I am a samurai,” the warrior replied.

“You, a soldier!” exclaimed Hakuin. “What kind of ruler would have you as his guard? Your face looks like that of a beggar.”

Nobushige became so angry that he began to draw his sword, but Hakuin continued: “So you have a sword! Your weapon is probably much too dull to cut off my head.”

As Nobushige drew his sword Hakuin remarked: “Here open the gates of hell!”

At these words the samurai, perceiving the master’s discipline, sheathed his sword and bowed.

“Here open the gates of paradise,” said Hakuin.No comments

Powered by Blogger.