Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: 26 - Đứa Bé Tắm Sông


Đứa Bé Tắm Sông

Có một đứa bé tắm sông
Vô tình ra khỏi chỗ nông gần bờ
Sợ chìm kêu cứu thật to
Một người nghe thấy ghé bờ xem sao.

Đã chẳng cứu giúp gì nào
Lại còn trách mắng vì sao nỗi này
Giảng giải điều phải điều hay
Nhưng không gắng sức ra tay cứu người.

Đứa bé giơ tay kêu trời
"Ông ơi hãy cứu tôi rồi hãy khuyên."
Trong cơn nguy cấp thì nên
Trợ giúp trước đã rồi khuyên, nếu cần.

Bùi Phạm Thành
(ngày 10 tháng 4 năm 2021)

The Boy Bathing
by Aesop

A Boy was bathing in a river and got out of his depth, and was in great danger of being drowned. A man who was passing along a road heard his cries for help, and went to the riverside and began to scold him for being so careless as to get into deep water, but made no attempt to help him. "Oh, sir," cried the Boy, "please help me first and scold me afterwards."


Give assistance, not advice, in a crisis.


No comments

Powered by Blogger.