Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn: Lừa, Cáo và Sư Tử


Lừa, Cáo và Sư Tử

Có một con Cáo gian manh
Cùng Lừa ngu ngốc trở thành bạn thân
Trong khi Lừa gặm cỏ non
Cáo trộm bơ đó hay con gà này.

Một hôm gặp chuyện chẳng may
Bị con Sư Tử chặn ngay giữa đường
Con Lừa sợ đến mất hồn 
Nhưng con Cáo ấy vẫn còn tinh ma.

Cáo rằng "Hãy để mặc ta
Có cách thương lượng để mà thoát thân."
Hiên ngang Cáo tiến đến gần
Bên cạnh Sư Tử thì thầm đủ nghe.

"Thưa ngài con Lừa ngu kia
Món ngon tôi sẽ đem về hiến dâng
Có một cái hố ở gần
Gạt nó ngã xuống ngài ăn dễ dàng."

Với Cáo, Sư Tử nói rằng
"Hoàn thành kế đó ta bằng lòng tha."
Thế là con Cáo tinh ma
Gạt Lừa xuống hố để mà thoát thân.

Gian manh, phản bội ai cần
Trước hết phải loại thành phần đó đi
Sư Tử làm ngay tức thì
Giết con Cáo trước bởi vì gian manh.

Kẻ phản bội, chậm hay nhanh  
Sẽ bị phản bội cho đành tội gian.

Bùi Phạm Thành
(ngày 5 tháng 4 năm 2021)

The Ass The Fox And The Lion
by Aesop

An Ass and a Fox had become close comrades, and were constantly in each other's company. While the Ass cropped a fresh bit of greens, the Fox would devour a chicken from the neighboring farmyard or a bit of cheese filched from the dairy. One day the pair unexpectedly met a Lion. The Ass was very much frightened, but the Fox calmed his fears.

"I will talk to him," he said.

So the Fox walked boldly up to the Lion.

"Your highness," he said in an undertone, so the Ass could not hear him, "I've got a fine scheme in my head. If you promise not to hurt me, I will lead that foolish creature yonder into a pit where he can't get out, and you can feast at your pleasure."

The Lion agreed and the Fox returned to the Ass.

"I made him promise not to hurt us," said the Fox. "But come, I know a good place to hide till he is gone."

So the Fox led the Ass into a deep pit. But when the Lion saw that the Ass was his for the taking, he first of all struck down the traitor Fox.


Traitors may expect treachery.


No comments

Powered by Blogger.