Header Ads

101 Truyện Thiền - 30: Danh Thiếp


30. Danh Thiếp

Vị thiền sư Keichu 
Trụ trì Tofuku
Là một ngôi đại tự
Ngay tại Kyoto.

Thống đốc Kyoto
Ông Kitagaki
Muốn ghé thăm thiền sư
Trình danh thiếp có ghi:

Tên “Kitagaki
Thống Đốc Kyoto”
Lần đầu tiên ghé đến
Muốn vào gặp thiền sư.

Vừa nhìn qua danh thiếp
Keichu liền từ chối
Không muốn gặp ông ta
Chẳng có gì để nói.

Người phụ tá trở ra
Nói Keichu từ chối
Không muốn gặp Thống Đốc
Và có lời xin lỗi.

Kitagaki nói:
“Đó là lỗi của tôi”
Gạch hàng chữ Thống Đốc
Nhờ anh vào thưa lại.

Khi nhìn thấy danh thiếp
Keichu mừng nói ngay:
“Ồ Kitagaki
Ta muốn gặp ông ấy.”

              oOo

Đã vào đến cửa thiền
Còn đem theo quyền tước
Như tự xây hàng rào
Để không thể vào được.

Cửa thiền nơi thanh tịnh
Trước khi muốn vào chùa
Cái tôi, cái danh hão
Hãy để lại ngoài cửa.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 22 tháng 6, 2019)

Keichu, vị đại thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng, là sư trụ trì chùa Tofuku, một đại tự ở Kyoto. Ngày nọ, thống đốc Kyoto đến thăm thiền sư lần đầu tiên.

Người phụ tá nhận danh thiếp của thống đốc rồi trình lên Keichu, trên danh thiếp có ghi: “Kitagaki, Thống Đốc Kyoto."

“Tôi không có chuyện gì để nói với một người như vậy,” Keichu nói với người phụ tá. “Bảo ông ta đi về đi.” Người phụ tá mang tấm danh thiếp trở lại với lời xin lỗi.

“Đó là lỗi của tôi,” thống đốc nói, rồi dùng bút xóa hàng chữ Thống Đốc Kyoto. “Hãy vào trình danh thiếp này với thầy anh một lần nữa.”

“Ô, Kitagaki hả?” thiền sư reo lên khi thấy tấm danh thiếp. “Ta muốn gặp ông ấy.”

Calling Card

Keichu, the great Zen teacher of the Meiji era, was the head of Tofuku, a cathedral in Kyoto. One day the governor of Kyoto called upon him for the first time.

His attendant presented the card of the governor, which read: Kitagaki, Governor of Kyoto.

“I have no business with such a fellow,” said Keichu to his attendant. “Tell him to get out of here.” The attendant carried the card back with apologies. “That was my error,” said the governor, and with a pencil he scratched out the words Governor of Kyoto. “Ask your teacher again.”

“Oh, is that Kitagaki?” exclaimed the teacher when he saw the card. “I want to see that fellow.”No comments

Powered by Blogger.