Header Ads

Con Lừa Và Người Mua Lừa


Con Lừa Và Người Mua Lừa

Một người ra chợ mua lừa
Nhìn ra có một con vừa ý anh
Anh nói với người chủ rằng
"Muốn đem về thử có bằng lòng không?"

Người bán nói "Tôi bằng lòng."
Anh liền dắt nó về trong ngôi chuồng
Con lừa nhìn quanh một vòng
Tìm con lười nhất đến nằm kế bên.

Anh đem nó trả lại liền
Làm người chủ cũ ngạc nhiên vô cùng
Hỏi rằng "Sao lẹ thế ông
Sao không giữ nó để hòng thử thêm."

"Loại này thì tôi chẳng thèm
Vì cách nó chọn nằm bên con lười."
Chữ rằng chọn bạn mà chơi
Nhìn qua lũ bạn biết người ra sao.

Bùi Phạm Thành
(ngày 2 tháng 4 năm 2021)The Ass and His Purchaser
by Aesop

A Man who wanted to buy an Ass went to market, and, coming across a likely-looking beast, arranged with the owner that he should be allowed to take him home on trial to see what he was like. When he reached home, he put him into his stable along with the other asses. The newcomer took a look round, and immediately went and chose a place next to the laziest and greediest beast in the stable. When the master saw this he put a halter on him at once, and led him off and handed him over to his owner again. The latter was a good deal surprised to see him back so soon, and said, "Why, do you mean to say you have tested him already?" "I don't want to put him through any more tests," replied the other: "I could see what sort of beast he is from the companion he chose for himself."


A man is known by the company he keeps.


No comments

Powered by Blogger.