Header Ads

Tuổi Già - Old Age


Old Age

The seas are quiet when the winds give o'er;
So calm are we when passions are no more.
For then we know how vain it was to boast
Of fleeting things, so certain to be lost.
Clouds of affection from our younger eyes
Conceal that emptiness which age descries.

The soul's dark cottage, battered and decayed,
Lets in new light through chinks that
Time has made:
Stronger by weakness, wiser men become
As they draw near to their eternal home.
Leaving the old, both worlds at once they view
That stand upon the threshold of the new.

Edmund Waller
(1606-1687)

Tuổi Già

Biển yên khi gió qua rồi;
Lòng ta thanh thản khi rời đam mê.
Phù du sự vật khoe chi
Mất còn thoáng chốc, giữ gì trong tay.
Tuổi xanh tình cảm giăng mây
Về già mới thấy là đầy hư vô.

Mảnh hồn suy thoái âm u,
Mở ra chào ánh sáng lùa qua khe
Do thời gian mới rọi về:
Mạnh hơn sau những bước đi yếu mềm,
Con người khôn lớn thêm lên
Theo dòng đời cuốn gần bên mộ phần.
Lìa xa tăm tối dương trần
Bên kia đời mới vui chân bước vào.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)No comments

Powered by Blogger.