Header Ads

101 Truyện Thiền: 16. Không Xa Phật Tánh


16. Không Xa Phật Tánh

Một sinh viên đại học
Hỏi thiền sư Gasan
Về kinh Thiên Chúa Giáo
Thầy đã có từng xem?

Gasan đáp rằng “Chưa
Vậy ngươi hãy đọc lên
Những gì viết trong đó
Để ta được biết thêm.”

Mở rộng quyển Thánh Kinh
Người sinh viên cất tiếng
Đọc phúc âm Matthew
Trong đó là câu chuyện:

“Tại sao lo áo quần
Hoa huệ mọc ngài đồng
Không dệt vải nhưng vẫn
Đẹp hơn Solomon.

Hãy sống đời bình thản
Đừng lo đến ngày mai
Nó tự lo cho nó
Hãy sống trọn hôm nay.”

Gasan nghe xong nói:
“Ai nói những lời đó
Quả là lời thật hay
Của người đã giác ngộ."

Người sinh viên đọc tiếp:
“Ai xin thì sẽ có
Ai tìm thì sẽ thấy
Cửa sẽ mở nếu gõ.”

Gasan lên tiếng khen:
“Quả là lời nói lành
Ai nói được điều này
Thì không xa Phật tánh.”

              oOo

Những lời nói tốt lành
Kinh Phật hay kinh Thánh
Lời của người giác ngộ
Đều không xa Phật tánh.

Bùi Phạm Thành
(Ngày 16 tháng 6, 2019)Một sinh viên đại học, trong khi ghé thăm thiền sư Gasan, hỏi ông: “Đã bao giờ thầy đọc Thánh Kinh Thiên chúa giáo chưa?”

“Chưa, đọc cho tôi nghe đi,” Gasan nói.

Người sinh viên mở Thánh Kinh và đọc phúc âm Thánh Matthew: “Và tại sao lại lo áo quần? Hãy xem các bông huệ ngoài đồng mọc thế nào. Chúng không làm việc, không dệt vải, nhưng tôi nói thật với các bạn ngay cả vua Solomon trong tất cả vinh quang của ông cũng không mặc đẹp như các bông hoa đó… Đừng lo đến ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho nó.”

Gasan nói “Ai nói những lời này, tôi xem đó là một người đã giác ngộ.”

Người sinh viên đọc tiếp: “Xin và bạn sẽ được, tìm và bạn sẽ thấy, gõ cửa và cửa sẽ mở cho bạn. Bởi vì ai xin thì sẽ nhận, ai tìm thì sẽ thấy, và ai gõ cửa sẽ được mở cửa.”

Gasan nói: “Tuyệt vời. Ai mà nói điều này thì không xa Phật tánh.”Not Far From Buddhahood

A university student while visiting Gasan asked him: “Have you even read the Christian Bible?”

No, read it to me,” said Gasan.

The student opened the Bible and read from St. Matthew: “And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these…Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself.”

Gasan said: “Whoever uttered those words I consider an enlightened man.”

The student continued reading: “Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh, is shall be opened.”

Gasan remarked: “That is excellent. Whoever said that is not far from Buddhahood.”No comments

Powered by Blogger.