Header Ads

Trắc Nghiệm Hiểu Biết Về Coronavirus (COVID-19)Bùi Phạm Thành  

Trong mùa Đại Dịch Coronavirus (COVID-19), rất nhiều tin tức được loan truyền trên internet có điều đúng và cũng có rất nhiều điều sai. Quý vị có thể thử sự hiểu biết của mình về coronavirus bằng cách trả lời những câu hỏi sau đây.
Nguồn: Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
Powered by Blogger.