Header Ads

Bài Thơ 11 Chữ...


lầm mê huyễn ảo, mấy mùa trăng cổ độ hư hao
níu áo thiền sư, chắp vá tâm kinh thấm máu đào
vác cuốc ra vườn, ngơ ngáo bới tìm trang sách cũ
cuối trời viễn mộng, phận chim già lú lẫn buồn thiu
mùa thu trăm nỗi, núi, rừng, biển, đảo, mờ mây khói
vo tròn tâm thức, hạt sỏi nào lăn mãi hư vô …

thy an
thu 2017
Powered by Blogger.