Header Ads

Tổng Thống Trump Phôn Thủ Tướng Fúc


Hello Mister Fuc
Does it sound as such?
Because in English
It's not nice, at least.

I heard that you wanted to come here
And you want to work with me
On our nation's friendship
To work the way you wish.

As you know that my country
Is the Land of the Free
And the Home of the Brave
That's American way.

So if you want to work with me
Then let your people free
Let them speak their mind
Respect Human Rights.

If you can't do that
The things that I've asked
My answer is just few words
Fuc you man, get lost!
Hế lô mít tờ Phúc
Tên có vẻ kỳ cục
Bởi vì theo tiếng Mỹ
Nghe rất là nghịch nhĩ.

Ông nói muốn qua đây
Gặp tôi một đôi ngày
Bàn chuyện tình hữu nghị
Theo cái kiểu ông nghĩ.

Chắc ông cũng đã rõ
Đất nước tôi Tự Do
Ngôi nhà của Anh Hùng
Toàn dân Mỹ sống chung.

Vậy ông phải để cho
Dân chúng được tự do
Được bày tỏ ý kiến
Phải tôn trọng Nhân Quyền.

Nếu ông không thực hiện
Những điều tôi nói trên
Thì đây câu trả lời
Phúc, đi chỗ khác chơi!

Chu Bách Việt
(ngày 18 tháng 3, 2017 - dslamvien.com)
Powered by Blogger.